40+ Contoh Soal Ujian Dan Jawaban: Pola Dasar Sifat Hereditas Pewarisan Mendel

Berikut Beberapa Contoh Soal Ujian Pola Dasar Sifat Hereditas Pewarisan Mendel yang merupakan soal soal yang diujikan pada ujian nasional dan ujian masuk peguruan tinggi negeri.

1). Contoh Soal Ujian: Pewarisan Sifat Induk Hibridisasi

Semua sifat induk yang diwariskan kepada anaknya melalui hasil…

a). hibridisasi

b). polimeri

c). rekombinasi gen

d).  mutasi

e).  modifikasi

Jawab: a

2). Contoh Soal Ujian: Perhitungan Jumlah Turunan F2 Jeruk  Manis Heterozigot

Jeruk berbuah manis (MM) disilangkan dengan jeruk berbuah masam (mm). F1 yang dihasilkan adalah jeruk berbuah manis (Mm). Jika sesama Fl disilangkan dihasilkan keturunan kedua (F2) sebanyak 240, maka jumlah keturunan yang berbuah manis heterozigot (Mm) adalah

a). 60

b). 90

c). 120

d). 240

e). 300

Jawab: a

3). Contoh Soal Ujian: Peristiwa Pautan Gen Lalat Buah

Gen yang terdapat pada lalat buah dan tidak dapat dipisahkan misalnya panjang sayap dan gen lebar abdomen akan mengalami peristiwa. . . .

a). pautan gen

b). pindah silang

c). pautan seks

d). gen letal

e). determinasi seks

Jawab: a

4). Contoh Soal Ujian: Fenotip Sifat Keturuan Dapat Diamati

Suatu sifat keturunan yang dapat diamati balk  ukuran, bentuk maupun warna disebut…

a).  dominasi

b).   resesif

c).  genotipe

d).  fenotipe

e).  filial

Jawab: d

5). Contoh Soal Ujian: Menghitung Jumlah Gamet Berdasarkan Hukum Mendel

Berdasarkan hukum Mendel, jumlah gamet yang terbentuk dari individu yang memiliki genotip AaBbCcDDEEFf adalah…

a). 4

b). 8

c). 9

d). 16

e). 32

Jawab: d

6). Contoh Soal Ujian Perhitungan Turunan Kedua F2 Biji Kisut Kedelai

Persilangan antara  kedelai berbiji bulat (BB)  dengan berbiji kisut (bb) menghasilkan F1 ber-
biji bulat. Apabila Fl disilangkan sesamanya dan dihasilkan 500 tanaman, kemungkinan akan diperoleh F2 berbiji kisut sebanyak

a). 125 butir

b). 250 butir

c). 375 butir

d). 500 butir

e). 600 butir

Jawab: a

7). Contoh Soal Ujian: Kelainan Genetika Jari Tangan Kaki Lebihi Normal – Polidaktili

Polidaktili disebabkan oleh gen dominan P sehingga penderita polidaktili mempunyai genotip PP atau Pp. Penderita Polidaktili mengalami . .

a). kelainan genetika ditandai dengan kulit tubuh tidak mampu membentuk pigmen melanin

b). kelainan genetika karena rendahnya pembentukan hemoglobin

c). kelainan genetika ditandai banyaknya jari tangan atau kaki melebihi normal

d). kelainan pada gigi yang ditandai tulang gigi berwarna putih

e). kelainan genetika karena tubuh tak mampu melakukan metabolisme fenilalanin

Jawab: c

8). Contoh Soal Ujian: Perkawinan Filial Induk Homozigot Resesif – Test Cross

Perkawinan antara filial pertama dengan salah satu induk yang homozigot resesif, disebut…

a).  Test cross            

b).   Back cross

c).  Resiprok

d).  Intermedier

e).   Kodominan

Jawab: a

9). Contoh Soal Ujian: Genotip Induk Persilangan Marmot Cokelat – Putih Keturunan Cokelat

Jika pesilangan antara marmot cokelat dan marmot putih (hh) menghasilkan keturunan Fl semua cokelat, maka  genotip induknya adalah…

a).  HHhh

b).  Hh

c). HH

d).  hh

e).  HhHh

Jawab: c

10). Contoh Soal Ujian: Perhitungan Perbandingan Fenotip F2 Turunan Kedua

Keturunan   pertama   (F1)      dari      persilangan  tanaman  stroberi  berbuah  besar dan  manis  (BBMM) dengan tanaman stroberi berbuah kecil  dan  asam (bbmm) adalah tanaman stroberi berbuah besar dan manis (BbMm). Bila F1 disilangkan dengan sesamanya, akan dihasilkan  keturunan  kedua (F2)  dengan  perbandingan  fenotip besar manis : besar asam : kecil manis : kecil asam adalah

a). 9:1:3:3

b). 9:3:3: 1

c). 3:3:1:9

d). 3:1:9:3

e). 1:3:3:9

Jawab: a

11). Contoh Soal Ujian: Persilangan Dihibrida Hasilnya F2 Genotif 12:3:1,

Suatu persilangan dihibrida menghasilkan F2 dengan rasio fenotip 12 : 3 : 1. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan hukum Mendel yaitu . . . .

a). kriptomeri

b). interaksi

c). epistasi

d). dominasi

e). polimeri

Jawab: c

12). Contoh Soal Ujian: Tanaman Intermedier – Dominan Tak Penuh

Sifat dominasi tidak penuh atau intermedier  kebanyakan dijumpai pada tanaman…

a).  Pissum sativum

b).  Mangifera indica

c).  Antherinum majus

c).  Nicotiana tabacum

e).   Qtyza sativa

Jawab: c

13). Contoh Soal Ujian: Genotip Buta Warna Analisis Genetik

Berdasarkan  analisis genetik, seorang gadis buta warna (XcXc)  harus memiliki seorang ayah yang  mempunyai genotip…

a).  XcY

b).  XcYc

c). XCYc

d). Xc

e). XY

Jawab: a

14). Contoh Soal Ujian: Gamet Drosophila Genotifp BbVv

Drosophila warna tubuh kelabu dan bentuk sayap merupakan pautan. Gamet yang dibentuk oleh Drosophila bergenotip BbVv yaitu . . . .

a). BV dan Bv

b). BV dan bv

c). BV, bV, dan bv

d). Bv dan bv

e). Bv dan bV

Jawab: b

15). Contoh Soal Ujian: Menentukan Bentuk Gamet Genotip Aa BB Cc dd EE,

Jika ada genotipe Aa BB Cc dd EE maka akan dibentuk gamet -gamet yang macamnya ada…

a). 6

b). 4

c). 8

d). 12

e). 9

Jawab: b

16). Contoh Soal Ujian: Pasangan Ibu Ayah – Anak Penderitan Eritroblastosis Feralis

Bayi penderita penyakit eritroblastosis feralis dapat lahir dari pasangan…

a). ibu Rh negatif dan ayah Rh negatif

b).  ibu Rh negatif dan ayah Rh positif

c).  ibu Rh positif dan ayah Rh positif

d).  ibu Rh positif dan ayah Rh negatif

e).  ayah dan ibu berbeda rhesus

Jawab : b

17). Contoh Soal Ujian: Wanita Normal Laki Laki Buta Warna

Seorang wanita normal menikah dengan laki laki penderita buta warna, anak wanitanya normal menikah dengan laki- laki normal. Cucu laki-l aki yang mengalami buta warna sebanyak . . .

a). 0,0%

b). 12,5%

c). 25%

d). 50%

e). 75%

Jawab: c

18). Contoh Soal Ujian: menghitung Jumlah Gamet Genotip Aa BB Cc dd EE

Dari genotipe Aa BB Cc dd EE akan dihasilkan jumlah garnet sebanyak…

a). 64

b). 45

c). 32

d). 8

e). 4

Jawab: c

19). Contoh Soal Ujian: Bentuk Sel Gamet Individu PPQqrr

Suatu individu bergenotipe PPQqrr akan membentuk macam sel gamet ….

a). PQr dan Pqr

b). PPQ dan qrr

c). PQr dan PQq

d). PQq dan Pqr

e). PQr dan Qrr

Jawab: a

20). Contoh Soal Ujian: Sifat Diwariskan Ayah Punya Gen Terpaut Kromosom Seks

Apabila  seorang ayah mempunyai gen terpaut kromosom seks dalam  kromosom X nya, maka sifat itu akan diwariskan kepada…

a). 25%  anaknya laki-laki

b). 50% anaknya perempuan

c). 50% anaknya laki-laki

d). 100% anaknya laki-laki

e). 100% anaknya perempuan

Jawab: e

21). Contoh Soal Ujian: Menentukan Genotip Individu – Dari Induk Homozigot Resesif  Turunan Fenotip Seragam,

Persilangan antara suatu individu dengan salah satu  induknya  yang  homozigot  resesif (bb) menghasilkan   keturunan   dengan   fenotipe  yang seragam. Genotipe dari individu tersebut  adalah…

a). Bb

b). BB

c). Bb

d).  BB atau bb

e).   Bb atau bb

Jawab: c

22). Contoh Soal Ujian: Persilangan Tomat Buah Banyak Rasa Asam – Tomat Buah Sedikit Rasa Manis,

Persilangan antara tanaman tomat berbuah banyak (B) rasa asam (m) dan tanaman tomat berbuah sedikit (b) rasa manis (M) menghasilkan tanaman tomat berbuah banyak rasa manis pada F1.

Apabila keturunan pertama (F1) disilangkan sesamanya, maka genotipe yang paling baik dari keturunannya (galur murni) adalah ….

a). bb mm

b). Bb Mm

c). Bb MM

d). BB Mm

e). BB MM

Jawab: e

23). Contoh Soal Ujian: Menghitung Jumlah Macam Gamet Gen Berpautan

Gen ABCE berpautan, maka genotip AaBbCcDdEe akan membuat berapa macam gamet…

a). 2

b). 4

c). 8

d). 12

e). 16

Jawab: b

24). Contoh Soal Ujian: Menentukan Turunan Genotipe aabbcc dari AaBbCc

Kemungkinan untuk memperoleh keturunan  dengan  genotipe  aabbcc  dari  perkawinan
dengan genotipe AaBbCc x AaBbCc adalah

a). 1/2

b). 1/4

c). 3/4

d). 1/16

e). 1/64

Jawab: e

25). Contoh Soal Ujian: Menentukan Genotip Induk Kucing –Rasio Hitam Putih Keturunan 1 : 1,

Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H yang dominan terhadap gen bulu putih (h). Perkawinan 2 ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio hitam : putih = 1 : 1.

Berdasarkan data tersebut genotipe kedua induk kucing adalah ….

a). HH dan HH

b). HH dan hh

c). Hh dan Hh

d). Hh dan hh

e). hh dan hh

Jawab:

26). Contoh Soal Ujian: Sifat Selalu Muncul Pada Keturunan

Sifat yang selalu  muncul  pada keturunan dibawa oleh…

a).  gen letal

b).  gen resesif

c). gen dominan

d).  gen heterozigot

e).  gen normal

Jawab: c

27). Contoh Soal Ujian: Jumlah Autosom Ovum Manusia

Dalam  sel  tubuh  dan  sel  kelamin  terdapat autosom  dan  kromosom  seks,  pada  ovum manusia terdapat

a). 22 autosom + X

b). 22 autosom + Y

c). 22 autosom + XX

d). 22 autosom +YY

e). 44 autosom + XX

Jawab: a

28). Contoh Soal Ujian: Kemungkinan Lahir Anak Perempuan Telah Punya 2 Anak Laki Laki

Sepasang   suami   istri  telah mempunyai 2 orang anak lelaki.  Sekarang sang istri sedang hamil, maka kemungkinan memiliki anak perempuan sebesar…

a).        1/4/

b).        2/4

c).        3/4

d).        2/3

e).        1/3

Jawab: b

29). Contoh Soal Ujian: Jenis Gamet Dari Gen ABC Genotip AaBbCcDd  

Gen ABC berpautan maka genotipe AaBbCcDd  akan membuat macam gamet

a).        16 macam

b).        8 macam

c).        6 macam

d).        4 macam

e).        2 macam

Jawab: d

30). Contoh Soal Ujian: Kemungkinan Golongan Darah Anak – Ibu A Heterezigot Ayah B Heterzigot,

Seorang ibu hamil memiliki golongan darah A heterozigot. Jika suami  bergolongan darah B heterozigot, berapa kemungkinan anak lahir  bergolongan darah O…

a).        1/2

b).        1/3

c).        2/4

d).        1/4

e).        2/3

Jawab: d

31). Contoh Soal Ujian: Anak Dari Suami Albino Istri Normal Heterezigot

Perkawinman  antara  suami  albino  dan  istri normal heterozigot dapat menghasilkan anak dengan sifat berikut…

a). semua albino

b). semua normal

c). normal : albino = 1 : 1

d). normal : albino = 1 : 2

e). normal : albino = 2 : 1

Jawab: c

32). Contoh Soal Ujian: Istri Suami Norma Bersifat Albino – Kemungkinan Anak Albino

Sepasang suami istri normal, masing- masing membawa sifat albino, jika  suami istri tersebut merencanakan 4 orang anak. Berapa kemungkinan ada anaknya yang albino…

a). 25%          

b). 50 %

c). 75%

d). 30 %

e). 60%

Jawab: a

33). Contoh Soal Ujian: Sifat Dominan Tak Smpurna Kelinci – Ayam

Kelinci jantan berbulu abu- abu dikawinkan dengan ayam betina  berbulu abu-abu. Keturunannya 16 anak kelinci abu-abu, 7 hitam  dan 6 putih. Sifat warna ayam ini  merupakan sifat…

a). dominan tak sempurna

b). dominan penuh

c). heterozigot

d). kodominan

e). resesif

Jawab: a

34). Contoh Soal Ujian: Bunga Warna Hijau Homozigot – Warna Hijau Heterezigot

Bunga warna hijau homozigot dominan terhadap bunga warna putih. Apabila bunga warna hijau heterozigot disilangkan sesamanya, diperoleh keturunan 80 batang.
Berapa batangkah yang berbunga  hijau…

a). 12

b). 26

c). 44

d). 35

e). 60

Jawab: e

35). Contoh Soal Ujian: Darah B Homozigot – Darah AB

Seorang pria bergolongan darah B homozigot menikah dengan wanita  bergolongan  darah  AB maka kemungkinan anak- anaknya  bergolongan darah…

a).  A, B dan AB

b).  B dan AB saja

c).  A dan 0

d).  AB, B dan 0

e).  A dan B saja

Jawab: b

36). Contoh Soal Ujian: Pembawa Sifat Hemofili – Penderita Hemofili,

Seorang wanita pembawa sifat hemofili menikah dengan laki- laki penderita hemofili, maka  kemungkinan anak perempuannya…

a).  hemofilia

b).  pembawa sifat hemofilia

c).  pembawa sifat hemofili dan letal

d).  letal

e).  resesif

Jawab: c

37). Contoh Soal Ujian: Abnormalitas Autosom – Albino

Abnormalitas yang menurun melalui autosom adalah…

a). buta warna

b). hemofilia

c). gigi tak beremail

d). albino

e). gigi ompong

Jawab: d

38). Contoh Soal Ujian: Kemungkinan Anak Meninggal Dari Suami Istri Penderita Brakidaktili

Apabila sepasang suami istri penderita brakidaktili menikah, maka  kemungkinan anaknya meninggal sebesar…

a). 15%

b). 50 %

c). 60 %

d). 25%

e). 75 %

Jawab:  d

39). Contoh Soal Ujian: Sifat Idiot Anak Dari Wanita Pria Normal Pembawa Sifat Idiot

Seorang wanita normal pembawa sifat idiot menikah dengan seorang  pria normal pembawa sifat idiot.
Kemungkinan yang dapat terjadi  pada anak-anaknya adalah…

a).  Seluruhnya idiot

b). 25 % normal, 75 % idiot

c). 50 % normal pembawa sifat idiot dan 50 % normal

d).  Semua normal

e). 25% normal, 50 % pembawa sifat idiot, 250/0 idiot

Jawab: e

40). Contoh Soal Ujian: Hemofilia Pria Lebih Sering Dari Wanita

Hemofilia kemungkinan besar lebih  sering terjadi pada pria dibanding pada wanita, hal ini dikarenakan…

a).  susunan gen pada wanita berbeda dengan pria

b).  hemophilia sebagai sifat resesif  terpaut seks (kromosom x)

c). hemophilia terpaut autosom

d).  wanita pembawa hemofilia

e).  pria bersifat pembawa

Jawab: b

41). Contoh Soal Ujian: Sifat Buta Warna

Di bawah ini yang tidak ada kaitannya dengan buta warna adalah…

a).  merupakan cacat bawaan

b).  ditentukan oleh gen dominan

c).  tertaut pada kromosom x

d).  pria penderita buta warna akan mewariskan gennya pada anak  perempuannya saja

e).  dibagi menjadi buta warna total  dan buta warna sebagian

Jawab: b

42). Contoh Soal Ujian: Gamet Gagal Berpisah Dari Individu Genotip XY

Kemungkinan garnet yang dibentuk oleh individu bergenotip XY yang mengalami gagal berpisah adalah…

a). 3

b). 5

c). 7

d). 6

e). 4

Jawab: a

error: Content is protected !!